дэлгэцийн чичиргээт эрчим хүчний шаардлагыг хэрхэн тооцоолох талаар